Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu „Wybierz swój krem nawilżający”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu organizowanego pod nazwą "Wybierz swój krem nawilżający".
 2. Konkurs jest przeprowadzony na specjalnie przygotowanej stronie
 3. Organizatorem i Fundatorem Konkursu jest SGRFREE S.C. Agnieszka Śliwa Marek Osada, ul. Bruzdowa 98b/5, 02-991 Warszawa, NIP 951 23 95 791 wyłącznego dystrybutora marki Lavido w Polsce
 4. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.
 5. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu, odpowiedzialność serwisu Instagram jest w tym zakresie wyłączona.
 6. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.

§DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (dane kontaktowe podane powyżej w § 1 ust. 3 Regulaminu). Dane Uczestników są przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu – wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i doręczenia nagrody oraz innych celach rozliczeniowych związanych z organizacją konkursu.
 2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja umowy o treści zawartej w Regulaminie Konkursu, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 3. Udział Uczestnika w Konkursie wiąże się z podaniem oraz przetwarzaniem jedynie tzw. zwykłych danych osobowych, tj.:
  1.  imienia i nazwiska (na potrzeby doręczenia nagrody)
  2.  adresu zamieszkania (na potrzeby doręczenia nagrody)
  3.  numeru telefonu (na potrzeby doręczenia nagrody)
  4.  adres e-mail

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do niepodawania jakichkolwiek danych osobowych o charakterze danych wrażliwych.

 1. Dane Osobowe Uczestników Konkursu nie będą przez Organizatora nikomu przekazywane. Dopiero dane osobowe Laureatów Konkursu zostaną przekazane Organizatorowi, oraz podmiotowi realizującemu usługę doręczenia nagrody (firmie kurierskiej).
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że w toku Konkursu zostały naruszone jego prawa związane z ochroną danych osobowych

§3 PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na 3 pytania zamieszczone na landing page konkursu https://www.subscribepage.com/konkurs-krem-do-twarzy-lavido. Uczestnik zobowiązany jest do podania swojego adresu email i udzielenia zgody na przesyłanie treści marketingowych przez Organizatora
 1. Konkurs trwa od 06.05.2022 roku do dnia 12.05.2022 roku do godziny 23:59:00.
 2. Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje po zakończeniu Konkursu na zasadach wskazanych w § 5 Regulaminu.

§4. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
 1. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. w przypadku osób pełnoletnich, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu oraz spełnienie warunków podanych w §3.
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników 10 zwycięzców, którzy odpowiedzieli w najciekawszy sposób na pytanie otwarte” Czym według Ciebie powinien charakteryzować się idealny krem do twarzy”
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora i Fundatora Nagród, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami.
 4. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§5. OGŁASZANIE WYNIKÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Nagrodami w konkursie są:
 • 5 kremów nawilżających Age Away Hydrating Cream Lavido
 • 5 kremów nawilżających Age Away Replenishing Cream Lavido
 1. Wybór Laureatów Konkursu nastąpi 13.05.2022 roku a zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową – Jury organizatora wybierze najciekawsze odpowiedzi na zadane pytania.
 2. Laureaci Konkursu zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem Konkursu poprzez wysłanie wiadomości email na adres team@lavido.pl z potwierdzeniem chęci odebrania nagrody i danymi kontaktowymi.
 3. W przypadku nieskontaktowania się Laureatów z Organizatorem w ciągu 5 dni po dniu wysłania informacji o wygranej do Laureatów, roszczenie o wydanie nagrody wygasa.
 4. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu poczty email
 5. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.
 6. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w par. 2, 3 i 4 Regulaminu, a także jeśli nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody zgodnie z par. 5 ust. 4. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.
 7. Nagrody zostaną wysłane za pomocą firmy kurierskiej, w terminie zgodnym z czasem oczekiwania jak w przypadku zamówienia złożonego przez klienta.
 8. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości produktów i usług stanowiących nagrodę.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

§6.REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres team@lavido.pl
 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres e-mail. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.lavido.pl  i w siedzibie Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium